Organizácia 3 mesačného kurzu
trénera ľadového hokeja

Blok 1 (28 dní)

 1. Úvod do problematiky (2 dni)
  • Vysvetlenie organizácie programu (prednášková miestnosť)
  • Cieľ programu pre trénerov (prednášková miestnosť)
  • Vysvetlenie pojmov (prednášková miestnosť)
  • Sledovanie tréningového procesu rôznych vekových kategórií – 1x prípravka, 1x ml. žiaci, 1x dorast alebo juniori, 1x seniori (zabezpečiť sledovanie tréningového procesu klubu)
 2. Energetické pozadie herného výkonu v ľadovom hokeji (8 dní)
  • Faktory ovplyvňujúce herný výkon (prednášková miestnosť)
  • Rozvoj - zaťaženie, strava, regenerácia (prednášková miestnosť)
  • Hodnotenie (prednášková miestnosť, gym, ľad)
 3. Technicko – taktické pozadie herného výkonu (8 dní)
  • Systematika ľadového hokeja (prednášková miestnosť)
  • Rozvoj - motorické učenie (prednášková miestnosť)
  • Hodnotenie (prednášková miestnosť, gym, ľad)
 4. Vekové osobitosti športovej prípravy (10 dni)
  • Ciele prípravy v jednotlivých etapách športovej prípravy (prednášková miestnosť)
  • Obsah prípravy v jednotlivých etapách športovej prípravy (prednášková miestnosť)
  • Senzitívne obdobia rozvoja pohybových schopností (prednášková miestnosť)
  • Rozvoj osobnosti športovca v rôznych vekových kategóriách (prednášková miestnosť)

Blok 2 (28 dní)

 1. Zameranie sa na rozvoj hráča – ako vytvoriť prostredie vhodné pre rozvoj (28 dní)
  • Cieľ rozvoja v jednotlivých vekových kategóriách (4 dni)
   • Diagnostika ako prostriedok zistenia aktuálneho stavu (prednášková miestnosť, gym, ľad)
   • Sebahodnotenie ako prostriedok stanovenia cieľa (prednášková miestnosť)
  • Tréningové cvičenia ako prostriedok rozvoja hráča a tímu (8 dní)
   • Zaťaženie v tréningovom procese (prednášková miestnosť, gym, telocvičňa, ľad)
   • Zložitosť cvičení (prednášková miestnosť, gym, telocvičňa, ľad)
   • Didaktické zásady (prednášková miestnosť, gym, telocvičňa, ľad)
  • Prístup trénera k hráčom ako podpora rozvoja (4 dní)
   • How to encourage player motivation (lecture room)
   • Ako budovať postoje, hodnoty, správanie (prednášková miestnosť)
   • Podpora súťaživosti (prednášková miestnosť, gym, telocvičňa, ľad)
   • Komunikácia ako podpora rozvoja (prednášková miestnosť)
    - ako stanoviť ciele pre hráčov
    - riešenie krízových situácií
    - individuálne pohovory
    - tímové mítingy
  • Organizácia a plánovanie (12 dní)
   • Organizačné rámce tréningu a zápasov - ročný tréningový cyklus a jeho delenie vzhľadom na jednotlivé vekové kategórie, súťaže (prednášková miestnosť, sledovanie zápasov a ich organizácie v jednotlivých vekových kategóriách)
   • Organizácia tréningovej jednotky podľa jednotlivých vekových kategórií (prednášková miestnosť, gym, telocvičňa, ľad)
   • Tréningové cvičenia a ich organizačné formy (prednášková miestnosť, gym, telocvičňa, ľad)
   • Individuálne plány pre hráčov (prednášková miestnosť, gym, telocvičňa, ľad)

Blok 3 (28 dní)

 1. Koučing ako podpora rozvoja hráča a tímu (12 dní)
  • Trénerská kvalita - morálka, profesionalizmus, komunikácia (prednášková miestnosť)
  • Ako stanoviť tímové ciele (prednášková miestnosť)
  • Ako vytvoriť tímové pravidlá (prednášková miestnosť)
  • Koučing v jednotlivých vekových kategóriách (prednášková miestnosť)
  • Vedenie zápasu - zostava, motivácia, spôsob hry, nasadzovanie hráčov, hodnotenie, komunikácia počas zápasu (prednášková miestnosť, sledovanie zápasu rôznych vekových kategórií)
 2. Mentálna pripravenosť podať výkon (6 dní)
  • Podpora víťaznej mentality
  • Príprava na zápas
  • Myslenie počas zápasu
 3. Upevňovanie problematiky (10 dní)
  • Vedenie tréningového procesu v centre

Späť na balíky hokejových kurzov

Menu

Kontakt